Tietosuojaseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä: 26/ 04/ 2018

1. Rekisterinpitäjä
Yrityksen nimi: Mc Clean Kiinteistöhoito Oy
Osoite: Fabianinkatu 23
Postinumero ja –toimipaikka: 00130 HELSINKI
Y- tunnus:. 0917478-7
Puhelinnumero: 0400436150
sähköpostiosoite: huolto@mcclean.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Yhteyshenkilö: Kauko Mäcklin
Puhelin: 0400436150
Sähköposti: kauko@mcclean.fi

3. Rekisterin nimi
Tarmo toiminnanohjausjärjestelmä

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, rekisterin käyttötarkoitus
Tarmo- ohjelmistoon tallennetaan rekisterinpitäjän asiakkaiden yhteystietoja, jotka ovat olennaisia
rekisterinpitäjän työtehtävien sujuvaa ja turvallista toteuttamista varten.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään asiakassuhteen vaatimien työtehtävien hoidon kannalta tarpeellisia tietoja.
Tällaisia tietoja voivat olla muun muassa henkilön nimi- ja yhteystiedot, syntymäaika, huoneistoon
muutto- ja poismuuttopäivät, yhteydenottotavat sekä muut mahdolliset työtehtävien hoidon
kannalta tarvittavat tiedot. Rekisterissä voi olla myös tietoja asiakkaan terveydentilasta, jotka ovat
olennaisia työtehtäviä toteuttamisen kannalta. Tarmo- ohjelmistolle on Valviran B- luokan
tietojärjestelmä. Tarmo- ohjelmistoa käytetään myös asiakkaan laskutustietojen tallentamiseen.
Rekisterissä säilytetään myös Tarmo- ohjelmiston käyttäjien käyttöoikeustiedot (käyttäjätunnukset
ja salasanat).

6. Rekisterin tietolähteet
Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan pääsääntöisesti asukasilmoitusten ja työtilausten
yhteydessä. Nämä voivat tulla Tarmoon sähköisesti erikseen suojattujen lomakkeiden, sähköpostin,
puhelinkontaktin, henkilökohtaisen tapaamisen tai muun tilausdokumentin kautta.
Rekisteriin lisättävät tiedot antaa joko asiakas tai ennalta sovittu kumppani, jolle asiakas on
luovuttanut tiedot.

7. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa rajoissa sen
yhteistyökumppaneille ja mahdollisille alihankkijoille turvatakseen Tarmo -ohjelmiston
häiriöttömän käytön.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjän käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu Tarmo- ohjelmistoon, joka on suojattu
käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot kerätään
tietokantaan, joka on palomuurein sekä muilla tarkoituksenmukaisilla teknisillä keinoilla suojattu.
Rekisterin palvelinlaitteet säilytetään korkean tietoturvan palvelinsaleissa, johon on pääsy vain
ennalta määritellyillä henkilöillä ja ne täyttävät GDPR:n (EU:n Tietosuoja-asetus EU 2016/679)
vaatimukset tietojen käsittelylle.
Rekisteriä käytetään rekisterinpitäjän myöntämillä henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla.
Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joiden hoitamista varten
käyttöoikeus on hänelle myönnetty. Järjestelmän ylläpitoon ja huoltoon osallistuvilta ulkopuolisilta
palveluntuottajilta rekisterinpitäjä edellyttää asianmukaista ja riittävää tietosuojausta sekä
sitoumusta olla käyttämättä ja hyödyntämättä mahdollisesti haltuunsa saamia rekisteritietoja.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja. Kielto
tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä
kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Rekisteröidyn tietojen poistaminen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan esimerkiksi häntä koskevat
vanhentuneet henkilötiedot. Rekisteröidyllä on esimerkiksi oikeus peruuttaa suostumuksensa,
johon käsittely on perustunut. Jos rekisteröity peruuttaa suostumuksen, hän voi esittää
rekisterinpitäjälle pyynnön poistaa rekisteröityä koskevat tiedot järjestelmistään, minkä jälkeen
rekisterinpitäjän on poistettava henkilötiedot, ellei käsittelylle ole muuta laillista perustetta.
Poistopyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Poisto toteutetaan siten, että rekisteröidyn tiedot merkitään siten, ettei niitä enää käsitellä
tuotantojärjestelmissä.

12. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta
virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon joko oma-aloitteisesti tai
rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista
vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.